Bề dày thực sự của đời người không giới hạn bằng tuổi tác, địa vị mà ở 4 “thước đo”

Bề dày thực sự của đời người không giới hạn bằng tuổi tác, địa vị mà ở 4 "thước đo"

Bề dày thực sự của đời người không giới hạn bằng tuổi tác, địa vị mà ở 4 “thước đo”