Quý 2/2022: nhu cầu mua giảm, giá căn hộ, đất nền TP.HCM vẫn tăng

Quý 2/2022: nhu cầu mua giảm, giá căn hộ, đất nền TP.HCM vẫn tăng

Quý 2/2022: nhu cầu mua giảm, giá căn hộ, đất nền TP.HCM vẫn tăng