dân tập trung về ngoại ô để tránh ô nhiễm

dân tập trung về ngoại ô để tránh ô nhiễm

dân tập trung về ngoại ô để tránh ô nhiễm