Siết nhà ‘hai giá’, thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%

Siết nhà 'hai giá', thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%

Siết nhà ‘hai giá’, thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%

Tính chung trong cả nước, năm 2021, số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ mua bán BĐS đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 30%) so với 2020.

Thu thuế TNCN từ mua bán BĐS đạt 16 nghìn tỷ đồng

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, kết quả thu thuế từ chuyển nhượng BĐS đã tăng mạnh.

Để chống thất thu thuế BĐS, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục thuế địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh; xây dựng dữ liệu giá giao dịch BĐS để công khai, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Siết nhà 'hai giá', thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%
Siết nhà ‘hai giá’, thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp để phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu trong hoạt động mua bán BĐS.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, việc chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS đã đạt kết quả bước đầu. Tính chung trong cả nước, năm 2021, số thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 30%) so với năm 2020. Sang năm 2022, chỉ trong 5 tháng đầu năm, kết quả thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng 68,6% so cùng kỳ năm 2021.

Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế BĐS

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS.

Trước đó, Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, mua bán BĐS, cùng ngày, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1381/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Siết nhà 'hai giá', thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%
Siết nhà ‘hai giá’, thu thuế mua bán BĐS tăng 68,6%

Yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp

Thực hiện chỉ đạo của công văn số 3778/BTC-VP và số 3849/BTC-TCT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

Một là, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế, chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo Sở TN&MT, các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại công văn số 3849/BTC-TCT. Đối với nhiệm vụ thuộc chức năng, cần phối hợp cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh phát biến động về giá cao hơn giá UBND đã ban hành cho cơ quan TN&MT.

Hai là, chỉ đạo, quán triệt các phòng, đội tham gia vào công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng BĐS, thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định tại Quy chế tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp và Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

Ba là, chỉ đạo và có cơ chế giám sát, tránh hiện tượng nhũng nhiễu gây khó khăn trong quá trình cán bộ thuế thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai giá mua bán BĐS cho người nộp thuế.

Bốn là, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS theo đúng quy định của pháp luật.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *