Trước khi thành công hãy trở thành người tự kỷ luật, vậy phải làm gì đầu tiên?