Duyệt chủ trương đầu tư KCN thị trấn Thủ Thừa quy mô 188 ha