Những bài học lớn trong cuộc đời kinh doanh: Bạn không thể chạy đua nếu bạn kiệt sức