Thị trường truyền thống chững lại, cơ hội cho bất động sản vùng ven?