Tiện ích, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ: BĐS Bình Dương vượt bậc