5 bài học sống còn rút giúp bạn đỡ tốn thời gian đi vòng đến đích