Khối Kinh doanh Cộng Hoà: “Chúng tôi lấy Văn hoá Cường Thịnh Phát làm nền tảng để phát triển bền vững